Budget 2019

Antique clock
Byrådet har godkendt de overordnede rammer for forvaltningens arbejde med budget 2019-2022

Budgetrammerne for 2019-2022 tager udgangspunkt i det vedtagene budget 2018-2021. Herudover bygger budgettet på regnskab 2017, samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021. Endeligt indgår forvaltningens første skøn for indtægter fra skat, tilskud og udligning for 2019-2022 i Totalbudget 2019-2022.

Indtægter

På nuværende tidspunkt er det i lighed med tidligere år vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, herunder konsekvenser som følge af ny lovgivning.

Kommunens indtægter bygger derfor på KL’s seneste prognose for forventningerne til statsgarantien for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, herunder kommunens seneste befolkningsprognose samt forventede indtægter fra skatter. Samlet set er indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2019 nedjusteret med 20 mio. kr. (netto) i forhold til forventningen fra sidste år. Det dækker over en opjustering af skatteindtægterne på 6 mio. kr. og et højere bidrag til tilskud og udligning på 26 mio. kr. I 2020-22 er der på nuværende tidspunkt tale om nedjusteringer i størrelsesordenen 48 mio. kr. i 2020, 59 mio. kr. i 2021 og frem.

Driftsudgifter og effektiviseringer

Kommunens driftsudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019-2022, som er vedtaget i budget 2018. Driftsudgifterne er herudover korrigeret for en række forskellige forhold.

Forvaltningen har arbejdet med forslag til effektiviseringer på samlet 15 mio. kr., som skal skabe et tilsvarende råderum til nye initiativer i det politiske arbejdsprogram for 2018-2021. Herudover arbejder forvaltningen med yderligere forslag til effektiviseringer svarende til 20 mio. kr., som blandt andet skal neutralisere effekterne af øvrige rammekorrektioner og stigende bidrag til lands- og hovedstadsudligningen.

Forvaltningen arbejder videre med at konkretisere forslagene frem mod den politiske behandling af budget 2019-2022 i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2018. En nærmere udmøntning og prioritering af de enkelte initiativer i det politiske arbejdsprogram vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger.

Anlæg

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er i budgetforslaget for 2019 foreslået ændret med 13 mio. kr. (netto) som følge af, at Byrådet tidligere på året har besluttet at fremrykke anlægsmidler vedr. PCB-renovering og Farum Hovedgade til 2018.

Forvaltningen vil på baggrund af det vedtagne budget 2018-2021 udarbejde en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden 2019-2022, som forelægges politisk i juni 2018. Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi.

Du kan læse hele referatet (inkl. bilag) af Byrådets behandling af Budget 2019 under Politiske dagsordener og referater på kommunens hjemmeside.

1. behandling af Budget 2019

Økonomiudvalget 1. behandler det samlede budgetforslag for 2019-2022 den 22. august 2018.

Høringsperiode

Høringsperioden foregår fra den 3. september til og med den 23. september 2018, efter at Byrådet har 1. behandlet budgettet d. 29. august 2018. Byrådet og de politiske partier har frist til at aflevere ændringsforslag til budgetforslaget den 26. september 2018. Der afholdes borgermøde om Budget 2019 den 13. september.

2. behandling af Budget 2019

Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandler budgettet henholdsvis den 4. og den 10. oktober 2018.

Tidsplan for Budget 2019

Nedenfor kan du læse mere om, dels hvornår det kommende Budget 2019 er til politisk behandling, og dels følge med i hvornår Budget 2018 er til politisk behandling.

Dato Modtager  Aktivitet 
 14.-15. august  Fagudvalg

 Budget 2018:

 • Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018

Budget 2019:

 • Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag 2019 (herunder konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt forslag til takster).
 29. august  Byrådet

 Budget 2018:

 • Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018.

Budget 2019:

 • 1. behandling af Budget 2019-22 (budgetnotat vers. 3).
 31. aug. - 1. sept.  Byrådet

 Budget 2019:

 • Evt. budgetseminar.
 3.-23. sept.  Borgere

 Budget 2019:

 • Høring.
 1. sept.  Borgere

 Budget 2019:

 • Borgermøde
 26. sept.  Partier

 Budget 2019:

 • Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslag.
 4. og 10. okt.  ØU og Byrådet

 Budget 2019:

 • 2. behandling af Budget 2019-22 (budgetnotat vers. 4).
 6.-7. nov. samt 21. og 29. nov.  Fagudvalg, ØU og Byrådet

 Budget 2018:

 • Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018.
 4.-5. dec. samt 12. og 19. dec.  Fagudvalg, ØU og Byrådet

 Budget 2019:

 • Udmøntning af Budget 2019-22.

Sidst opdateret 01. august 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.