Topbillede til fanebladet borger

Nedsivning til faskiner

En faskine er typisk et udgravet hul i jorden, der er fyldt op med f.eks. større sten eller kraftige plastikrammer. Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden. Der må kun ledes regnvand - og ikke spildevand fra huset - til faskinen.

Hvad er betingelserne?

Kommunen giver normalt tilladelse til, at du etablerer et nedsivningsanlæg til regnvand fra taget, når

  • der kun bliver ledt tagvand og vand fra befæstede arealer til faskinen
  • der ikke opstår overfladeafstrømning eller gener I øvrigt
  • afstanden til nærmeste vandindvindingsanlæg (som henter vand op til drikkevand og andre brugsformål) er mindst 25 meter
  • afstanden til nærmeste sø, vandløb, grøft eller dræn er mindst 25 meter
  • der ikke er registreret jordforurening på ejendommen
  • nedsivningsanlægget ikke placeres nærmere skel end 2 meter
  • dimensionering og placering følger gældende regler.


Hvad betyder det for miljøet?

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer, der ikke benyttes til forurenende aktiviteter, anses normalt for at være meget lidt forurenende. Faskiner kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. På den måde er nedsivningsanlægget med til at øge grundvandsdannelsen.

Hvad skal jeg gøre inden jeg går i gang?

Når du vil etablere et nedsivningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse og undersøge om betingelserne for at nedsive er opfyldt. Du kan ansøge via Byg & Miljø.

Hvad må jeg selv lave?

Du må gerne selv lave faskinen og tilhørende ledninger, men evt. til- og frakoblinger til det eksisterende kloaksystem skal foretages af autoriseret kloakmester. Se vores vejledning - sådan laver du en faskine. Se også video om faskiner, og hvad du skal være særlig opmærksom på.


Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links